poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Konsultacje społeczne oraz wysłuchanie publiczne w Senacie


Otwarte konsultacje społeczne w sprawie projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz możliwość przeprowadzenia wysłuchania publicznego w odniesieniu do senackich inicjatyw ustawodawczych przewiduje m.in. nowelizacja Regulaminu Senatu, która weszła w życie 20 lipca 2013 r.
Każdy zainteresowany inicjatywą legislacyjną Senatu będzie mógł za pośrednictwem senackiej strony internetowej wyrazić swoją opinię na temat proponowanej regulacji i przedstawić swoje uwagi, opinie.
W myśl art. 79a ust. 2 i 3 Regulaminu Senatu projekt ustawy wniesiony do Marszałka Senatu poddaje się konsultacjom społecznym z wykorzystaniem senackiej strony internetowej. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej wyznacza termin przedstawienia uwag w ramach konsultacji społecznych, umożliwiający ich uwzględnienie w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu tej Komisji. Jeżeli Marszałek skierował projekt ustawy także do innej komisji senackiej, uwzględnienie zgłoszonych uwag może nastąpić na wspólnym posiedzeniu komisji. Uwagi do senackich projektów ustaw, nad którymi obecnie pracują  komisje można przesłać za pomocą formularza umieszczonego w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Zgodnie z art. 80 ust. 1b Regulaminu komisje rozpatrujące projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego tego projektu, wskazując w szczególności dzień i godzinę jego przeprowadzenia.
Uchwałę tę oraz informację dotyczącą miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed dniem wysłuchania. Szczegółowe zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego reguluje art. 80a Regulaminu Senatu. Zgodnie z przepisami tego artykułu prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ma każdy, kto zgłosił komisjom taką wolę co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania, w formie pisemnej albo na adres poczty elektronicznej ogłoszony na senackiej stronie internetowej, wskazując między innymi interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, lub rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
Informacja ze strony: www.senat.gov.pl